قوانین و مقررات معرفی کارآموزان به آزمون:

نکته: هر کارآموز با ثبت نام در سایت تنها دوبار می تواند به آزمون کتبی معرفی شود و با قبولی در آزمون کتبی فقط دوبار می تواند در آزمون عملی معرفی شود. که هزینه ثبت نام در سایت و یا آزمون کتبی و عملی مجدد باید توسط کارآموز پرداخت گردد.

نکته: مدت اعتبار فرد ثبت نام شده در پورتال نهایتا شش ماه (کلا فرد شش ماه با توجه به جزئیات دوره که در آن تاریخ شروع دوره درج شده است، وقت دارد به آزمون معرفی شود) است و نیز مدت اعتبار آزمون کتبی وی نیز شش ماه می باشد.

نکته: با هر ثبت نام کارآموز در پورتال فرد می تواند دوبار آزمون کتبی بدهد و نیز با هر نمره قبولی کتبی،کارآموز فقط دوبار می تواند برای آزمون عملی معرفی شود.

هزینه های مورد نیاز:

  • هزینه ثبت نام هر کارآموز در پورتال برابر 5000 تومان است.
  • هزینه آزمون های کتبی و یا کتبی مجدد برابر 14000 تومان است.
  • هزینه آزمون هایی عملی و یا عملی مجدد برابر 14000 تومان می باشد.

نکته: حداقل نمره قابل قبولی برای آزمون کتبی نمره 50 است

نکته: حداقل نمره قابل قبولی برای آزمون عملی نمره 70 است

نکته: وزن نمره آزمون کتبی 33 درصد و وزن نمره عملی 67 درصد می باشد. بنابراین برای بدست آوردن نمره کل می بایست مجموع  نمره کتبی در یک سوم ضرب در نمره عملی در دو سوم شود.

نکته: برای آزمون کتبی کارت حضور در جلسه برای فرد صادر می گردد و برای آزمون عملی نیاز به کارت شرکت در آزمون نمی باشد و فقط کارت شناسایی کافیست. کارآموز برای آزمون می بایست از کارت اش پرینت همراه داشته باشد.

معرفی کار آموز به آزمون مجدد کتبی:

اگر کارآموز بنا به هر دلیلی در آزمون شرکت نکرد با پرداخت هزینه 14 هزار تومانی، دوباره از همان قسمتی که برای اولین بار که برای آزمون معرفی شده بود، اینک می توان ایشان را به آزمون معرفی نمود.

نکته: این تاریخ غیر قابل تغییر است.

معرفی کارآموز به آزمون عملی مجدد:

اگر کارآموزان در تاریخ مقرر به آزمون مراجعه نکنند و یا در آزمون قبول نشوند، حق دارند یک بار دیگر هم در آزمون عملی شرکت کنند ولی می بایست هزینه آزمون مجدد که 14 هزار تومان است را پرداخت کنند.

نکته: این تاریخ اعلامی توسط واحد سنجش و آزمون غیر قابل تغییر است.