شبکه دانشگاههای جهان اسلام

شبکه دانشگاههای جهان اسلام

شبکه دانشگاههاي مجازي جهان اسلام که به اختصار CINVU نامیده میشود، یکی از شبکه هاي کمیته دائمی همکاريهاي علمی و فناوري کشورهاي عضو سازمان همکاري اسلامی با نام اختصاري کامستک(COMSTECH است. میزبانی شبکهCINVU با جمهوري اسلامی ایران، است. این شبکه که پایگاهی مهم و غنی براي تقویت و توسعه آموزش عالی همگانی جهان اسلام است، براي تحقق عدالت درعرصه دانش و اندیشه با تعمیق و تثبیت آموخته ها تلاش میکند. دانشجویان، اساتید، دانشگاهها و نخبگان از طریق این شبکه می توانند با توجه به علایق و گرایشهاي خود در زمینــه هاي مختلف علوم، به عرضه توانمنديهاي آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و مهارتی بپردازند.این شبکه ضمن ایجاد دسترســی به منابع مفید، امکان استفاده از متخصصان و تجربـــه سایــر دانشگاهها را از طریق ارائه محیط بر خط مشترك فراهم می آورد. در شبکه دانشگاههاي مجازي با اتصال دانشگاهها طبق بستر فراهم شده توسط دانشگاه پیام نور جهت ایجاد شبکه ارتباطی میان دانشجویان، اساتید و دانشگاه ها، اشتراك اطلاعات و منابع و حمایت از شیوههاي یادگیري از دور در محیطهاي بر خط (online (وشبکهاي، شالودهاي از دستاوردهاي دانشگاههاي توانمند، قابل دسترس و استفاده است.

آخرین مقالات

آخرین دوره ها

برای خرید تمامی دوره ها می توانید از مزایای باشگاه مشتریان بادران لایف استفاده کنید 50%