شيوه نامه انضباطي كارآموزان آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي

1- هر كارآموز موظف است در طي دوره آموزشي موازين اسلامي و اخلاقي و مقررات سازمان و آموزشگاه مربوطه را به ترتيب زير مراعات نمايد .

الف: رعايت ادب و احترام و حسن برخورد نسبت به موسس و مدير و مربي … و ديگر كاركنان آموزشگاه .

ب: رعايت حسن رفتار و اخلاق و همكاري با ساير كارآموزان و اجتناب از شوخي و حركات غيرمعقول در طول ساعات حضور در آموزشگاه .

ج: حضور به موقع و مستمر در آموزشگاه ( مطابق برنامه تعيين شده ) و خروج از آن در پايان ساعات مقرر .

2- خروج كارآموزان از آموزشگاه تنها با موافقت رسمي مسئولين آموزشگاه و در صورت لزوم با درخواست كتبي ولي يا قيم قانوني كارآموز و ارائه دلايل منطقي امكان پذير مي باشد .

3- كارآموز موظف است مطابق برنامه تدوين شده از طرف آموزشگاه در برنامه هاي آموزشي(تئوري و عملي) حضور داشته باشد .

4-كارآموز موظف به رعايت بهداشت و نظافت شخصي و همكاري گروهي با ساير كارآموزان و مسئولين ذيربط (موسس ، مدير و مربي) در امور زير مي باشد :

الف) پاكيزه نگهداشتن فضاي آموزشگاه .

ب) انجام امور عمومي كارگاه آموزشي ، از قبيل نظافت كارگاه و تجهيزات و لوازم آموزشي برابر استاندارد .

5- كارآموز موظف به استفاده از لباس مناسب و رعايت شئونات اسلامي مي باشد :

الف) كارآموز موظف است از پوشيدن لباس هاي تنك و چسبان ، آرايش نامناسب و آشكار كردن موي سر و زينت آلات زنانه كاملاً اجتناب نمايد .

ب) انتشار و توزيع هرگونه كتاب ، جزوه ، اطلاعيه ، بروشور ، لوح فشرده و ساير موارد مشابه غيرمجاز اكيداً ممنوع است .

ج) هرنوع انجام تبليغات و هواداري از پايگاه هاي اطلاع رساني و تشكل هاي غيرقانوني ، گروهك هاي وابسته و منحرف ، فرقه هاي ضاله ممنوع مي باشد .

تبصره : در صورتي كه هر يك از موارد فوق در آموزشگاه هاي آزاد مشاهده و ثابت شود علاوه بر كارآموز ، موسس و مدير آموزشگاه نيز تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت .

نحوه تشويق :

6- توجه و اهتمام كارآموز نسبت به وظايف مندرج در ماده 2 اين دستورالعمل مثبت تلقي شده و شايسته تقدير است. بديهي است كارآموزاني كه وظايف خود را بنحوشايسته انجام دهند از

طريق زير و با رعايت ترتيب مورد تشويق قرار مي گيرند .

الف) تشويق شفاهي در كلاس در حضور كارآموزان آموزشگاه .

ب) تشويق كتبي و اعلام آن به ولي كارآموز .

ج) تشويق كتبي و شفاهي در اجتماع كليه كارآموزان و با حضور ولي وي .

ه) اعطاي جايزه با لوح تقدير با امضاي موسس ، مدير آموزشگاه در اجتماع كليه كارآموزان و با حضور اولياء كارآموزاني كه تقدير مي شوند .

و) تشويق كتبي و اعطاي لوح تقدير از طرف مسئولين ذيربط در اداره كل با پيشنهاد موسس و

مدير آموزشگاه .

مقررات مربوط به غيبت :

7- عدم حضور كارآموز در آموزشگاه در ساعات تعيين شده جهت فراگيري ، مهارت ، حرفه يا رشته معيني كه قبلاً در آن ثبت نام نموده است ، غيبت محسوب مي شود .

عدم حضور ، مكرر و يا متناوب كارآموز بر حسب نوع آن موجب محروميت هائي خواهد شد كه در دستورالعمل مشخص گرديده است .

8- غيبت موجه به آن دسته از غيبت هائي اطلاق مي گردد كه با اطلاع و اجازه قبلي از آموزشگاه و يا بدون اطلاع و اجازه قبلي و بعلت حوادث پيش بيني نشده (بيماري ، فوت بستگان و…) كه پيش آيد صورت گيرد .

تبصره : در مواردي كه غيبت با اجازه قبلي آموزشگاه نباشد ارائه گواهي و يا مدرك معتبر الزامي است .

9- در صورت غيبت موجه ، آموزشگاه همكاري لازم را براي جبران مهارت عقب افتاده كارآموز خواهد نمود .

10-  غيبت غير موجه به آن دسته از غيبت هائي اطلاق مي گردد كه بدون اطلاع و اجازه قبلی آموزشگاه و بدون عذر موجه باشد .

11- در صورت غيبت غيرموجه (بيش از 3 روز يا 5 جلسه) در طول دوره و اُفت آموزشي كارآموز هيچگونه حقي در مورد استفاده از ادامه دوره آموزشي و جبراني نخواهد داشت و مسئوليتي نيز متوجه آموزشگاه نخواهد بود .

موسس موظف است كليه مدارك مربوطه را به سازمان ارائه نمايد .

12- كارآموز موظف است علت غيبت خود را به آموزشگاه اعلام نمايد و در صورت موجه بودن

با ارائه گواهي در كلاس حضور يابد .

تبصره 1 : در صورتيكه كارآموز بعلت بي نظمي و غيبت يا تاخير ورود و تعجيل در خر و ج قبلا تا دو اخطار داشته باشد و مجدداً اقدام به غيبت غير موجه و يا بي نظمي نمايد از آموزشگاه اخراج خواهد شد .

تبصره 2 : حق اعتراض براي كارآموز اخراجي محفوظ است و با ارائه مدارك كافي دال بر رد تخلفات و… به اداره كل بررسي و تصميم گيري لازم بعمل خواهد آمد .

13- در صورتيكه كارآموزي ، پس از ثبت نام از شركت در دوره انصراف حاصل نمايد حداكثر تا يك هفته قبل از شروع دوره فرصت خواهد داشت كه به آموزشگاه مراجعه و مبالغ پرداختي را دريافت نمايد در صورتيكه از مدت فوق بگذرد پرداخت شهريه به كارآموز منوط به موافقت موسس آموزشگاه خواهد بود .

14- كارآموز موظف است در حفظ و مراقبت از وسايل خويش كوشش و توجه نمايد و در حفظ

و نگهداري اموال و تجهيزات و ساختمان آموزشي اهتمام ورزد .

تبصره : بديهي است چنانچه كارآموز خسارتي به تجهيزات و وسايل كمك آموزشي و ساختمان

واحد آموزشي يا ساير كارآموزان وارد آورد بايد خسارت وارده را جبران نمايد .

15- تذكر و تنبيه :

تقصير و سهل انگاري نسبت به انجام وظايف مندرج در ماده 2 (وظايف كارآموزان) تخلف محسوب مي شود .

16- كارآموزان متخلفي كه ساير راهنمائيها و چاره جوئيها تربيتي ، در آنها مفيد و موثر نمي افتد ، با رعايت تناسب و ترتيب مورد تنبيه ذيل قرار مي گيرند .

  1. تذكر و اخطار شفاهي بطور خصوصي .
  2. تذكر و اخطار شفاهي در حضور چند نفر از كارآموزاني كه شاهد تخلف بوده اند .
  3. اخطار كتبي و اطلاع به ولي كارآموز .
  4. اخراج موقت از واحد آموزشي با اطلاع قبلي ولي كارآموز ، حداكثر براي مدت سه روز (در اينگونه موارد با گرفتن تعهد از كارآموز و ولي او ، مي تواند به كلاس باز گردد) .
  5. اخراج از آموزشگاه در صورت تكرار تخلف با اعلام مراتب به ولي كارآموز و اداره كل يا مركز معين .